عملیات اجرایی تکمیل و تجهیز دانشکده منابع طبیعی دریا

عملیات اجرایی تکمیل و تجهیز دانشکده منابع طبیعی دریا


کارفرما : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زمان :

عنوان طرح: تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی
عنوان پروژه: عملیات اجرایی تکمیل و تجهیز دانشکده منابع طبیعی دریا
دستگاه اجرایی: دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
شماره قرارداد: 567-1
تاریخ قرارداد: 1393/01/28
مبلغ قرارداد: 56،415،503،824 ریال
مدت پیمان: 24 ماه

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز