سیاست های شرکت

منشور مدیریت شرکت مهاب مکانیک

 

  •      مدیریت کارآمد در استفاده از پتانسیلهای علمی و فنی متخصصان داخلی در ساختن ایرانی آباد
  •      هدایت سرمایه و امکانات در جهت عمران و آبادی کشور
  •      ارتقاء حرفه ای و حرکت رو به جلو که در فطرت انسان نهفته است
  •      برنامه ریزی صحیح در به انجام رساندن بموقع پروژه های محوله
  •      مدیریت بهره وری در استفاده بهینه ازنیروی انسانی وامکانات
  •      کیفیت مطلوب در انجام پروژه های محوله
  •      اموزش نیروی انسانی جدید و انتقال دانش فنی به نسل جدید
  •      نهایت سعی و کوشش در جهت استفاده از دانش وتجربیات دیگران
  •      یافتن منابع و پتانسیل موجود در سطح کشور در جهت ارتقاء حرفه ای
  •      کوشش در جهت ارائه و صدور خدمات مهندسی در خارج از کشور
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز