ارائه خدمات مهندسی

ارائه انواع خدمات مهندسی به شرح :

  1. تهیه و تنظیم متره و براورد جهت مناقصات
  2. تهیه صورت وضعیتهای CLAIM
  3. تهیه گزارش تاخیرات
  4. و سایر خدمات تخصصی مهندسی در ارتباط با پروژه های اجرائی (مشاورین و پیمانکاران) میگردد.
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز