احداث خوابگاه دانشجویی 300 نفره دانشگاه علوم پزشکی قزوین

احداث خوابگاه دانشجویی 300 نفره دانشگاه علوم پزشکی قزوین


کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی قزوین زمان : 1388/05/29 تا 1390/05/29

عنوان طرح عبارتست از تامین فضاهای آموزشی و کمک آموزشی
عنوان پروژه: احداث خوابگاه دانشجویی 300 نفره دانشگاه علوم پزشکی قزوین
شماره پیمان: 28/13288
تاریخ پیمان: 1388/05/29
مبلغ اولیه پیمان: 25،122،995،290 ریال
مدت پیمان 24 ماه

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز