احداث شبکه شستشوی گندله سازی 1 و 2

احداث شبکه شستشوی گندله سازی 1 و 2


کارفرما : شرکت فولاد خوزستان زمان : 1382/02/23

موضوع قرارداد: احداث شبکه شستشوی گندله سازی 1 و 2.
شماره قرارداد: 52202288
تاریخ قرارداد: 1382/02/23
مبلغ قرارداد: 5,692,363,969 ریال
مدت قرارداد: 290 روز

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز