انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پلی کلینیک شهید رجایی اهواز

انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پلی کلینیک شهید رجایی اهواز


کارفرما : سازمان تامین اجتماعی زمان : 1381/10/01 تا 1383/10/1

موضوع پیمان عبارتست از: انجام کارهای ساختمانی و تاسیساتی پلی کلینیک شهید رجایی اهواز
تاریخ عقد قرارداد: 1381/10/01
شماره قرارداد: 1/1/7601
مبلغ قرارداد: 8،686،369،267 ریال
مدت پیمان: 24 ماه

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز