پروژة احداث پلی کلنیک تخصصی و ستاد مدیریت درمان سنندج

پروژة احداث پلی کلنیک تخصصی و ستاد مدیریت درمان سنندج


کارفرما : مدیریت طرح و اجرا شرکت خانه سازی ایران زمان :

مشاور: شرکت خانه سازی ایران
مبلغ اولیه پیمان: 9،822،000،000 ریال
مدت اولیه پیمان: 27 ماه
تاریخ عقد قرارداد: 1383/11/11

  • تصاویر
ساخته شده با
در طراحی سایت توسط توسعه دهنده سبز